જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 22/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5000થી રૂ. 6180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4901થી રૂ. 6000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 21/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 6100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4301થી રૂ. 5946 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 20/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 20/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 20/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 20/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 20/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19/02/2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4651થી રૂ. 5671 સુધીના બોલાયા … Read more

જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 16/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 16/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 16/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 16/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 16/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4800થી રૂ. 6200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4651થી રૂ. 5671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4000થી … Read more

જીરૂના ભાવમાં સતત ઘટાડો ચાલુ; જાણો આજના (તા. 15/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 15/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 15/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં સતત ઘટાડો ચાલુ; જાણો આજના (તા. 15/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 15/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 14/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 6300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4501થી રૂ. 6150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5250થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 13/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 13/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 13/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 13/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 13/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 12/02/2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 7000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 6121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં સુધારો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 12/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 12/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 12/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં સુધારો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 12/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 12/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09/02/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5635થી રૂ. 7000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 6201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 6201 … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 10/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 10/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 10/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 10/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 10/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 09/02/2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5635થી રૂ. 7000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5001થી રૂ. 6201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 09/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 09/02/2024 Jiru Apmc Rate

Today 09/02/2024 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (તા. 09/02/2024 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 09/02/2024 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08/02/2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5500થી રૂ. 7000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5301થી રૂ. 6561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6500થી રૂ. … Read more