કપાસમાં ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 05/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 05/12/2023 Cotton Apmc Rate

Today 05/12/2023 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com

કપાસમાં ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 05/12/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 05/12/2023 Cotton Apmc Rate કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04/12/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1498 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 982થી રૂ. 1452 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. … Read more

ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (05/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 05/12/2023 Wheat Apmc Rate

Today 05/12/2023 Wheat Apmc Rate આજના લોકવન અને ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ

ઘઉંના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (05/12/2023 ના) ઘઉંના બજારભાવ – Today 05/12/2023 Wheat Apmc Rate લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 04/12/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમલીના માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી … Read more

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate

Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate આજના જસદણના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. … Read more

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate

Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate આજના મહુવાના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના શીંગ ૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1333 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ ૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1421 … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 04/12/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1485 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 520 સુધીના … Read more

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Gondal Apmc Rate

Today 04/12/2023 Gondal Apmc Rate આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Gondal Apmc Rate ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 520થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 522થી રૂ. … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Amreli Apmc Rate

Today 04/12/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 982થી રૂ. 1465 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1330 … Read more

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Junagadh Apmc Rate

Today 04/12/2023 Junagadh Apmc Rate આજના જુનાગઢના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Junagadh Apmc Rate જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 573 સુધીના … Read more