તલના ભાવમાં સતત બે દિવસથી ઘટાડો; જાણો આજના (29/02/2024) તલના બજાર ભાવ

Today 29/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2455થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

તલના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (28/02/2024) તલના બજાર ભાવ

Today 28/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2450થી રૂ. 2760 સુધીના બોલાયા હતા. ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3660, જાણો આજના (27/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Sesame Apmc Rate

gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3660, જાણો આજના (27/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3660, જાણો આજના (26/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Sesame Apmc Rate

Today 26/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3660, જાણો આજના (26/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3696, જાણો આજના (24/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Sesame Apmc Rate

Today 24/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3696, જાણો આજના (24/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3018, જાણો આજના (23/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Sesame Apmc Rate

gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3018, જાણો આજના (23/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 4040, જાણો આજના (22/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Sesame Apmc Rate

Today 22/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 4040, જાણો આજના (22/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3935, જાણો આજના (21/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Sesame Apmc Rate

Today 21/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 3935, જાણો આજના (21/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Sesame ...
Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 4040, જાણો આજના (20/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 20/02/2024 Sesame Apmc Rate

Today 20/02/2024 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com
તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; આજનો ઉંચો ભાવ રૂ. 4040, જાણો આજના (20/02/2024) તલના બજાર ભાવ – Today 20/02/2024 Sesame ...
Read more
12333 Next