આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 30/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 30/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 29/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 29/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 28/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 28/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1306 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 27/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 27/11/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3296 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1405 સુધીના … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 25/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 25/11/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 24/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 24/11/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1416 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1391 … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 23/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1391 … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 22/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 22/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1371 … Read more

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate

Today 21/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate આજના જામજોધપુરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, ધાણા, એરંડા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Jamjodhpur Apmc Rate જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 21/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1396 … Read more