આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 30/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 30/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 920 સુધીના … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 29/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 29/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 1000 સુધીના … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 28/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 28/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 511થી રૂ. 586 સુધીના … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 27/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 27/11/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 478 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 604 સુધીના … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 25/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 25/11/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 250થી રૂ. 470 સુધીના … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 24/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 24/11/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 23/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Jamnagar Apmc Rate #2

Today 22/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 22/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા … Read more

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Jamnagar Apmc Rate

Today 21/11/2023 Jamnagar Apmc Rate આજના જામનગરના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, અજમા, સોયાબીન, લસણ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Jamnagar Apmc Rate જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 21/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 482 સુધીના બોલાયા … Read more