જીરૂના ભાવમાં વધારો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 30/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં વધારો યથાવત્; જાણો આજના (તા. 30/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7800થી રૂ. 9420 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7301થી રૂ. 8651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8650થી રૂ. 8651 … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 29/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 29/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 29/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 29/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 29/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/11/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8200થી રૂ. 9250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6701થી રૂ. 8600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7140થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 28/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 28/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 28/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 28/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 28/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે, તા. 27/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8500થી રૂ. 9200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7601થી રૂ. 8575 સુધીના બોલાયા … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 27/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 27/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 27/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 27/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 27/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 25/11/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8500થી રૂ. 9200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7601થી રૂ. 8575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 25/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 25/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 25/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 25/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 25/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/11/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8500થી રૂ. 9300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6401થી રૂ. 8700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7700થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 24/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 24/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 24/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 8000થી રૂ. 9270 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6401થી રૂ. 7975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6500થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 23/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 23/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 23/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7500થી રૂ. 9200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7401થી રૂ. 8250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7500થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 22/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 22/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 22/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (તા. 22/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 22/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/11/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7500થી રૂ. 9200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 6401થી રૂ. 8250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7500થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 21/11/2023 Jiru Apmc Rate

Today 21/11/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 21/11/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 21/11/2023 Jiru Apmc Rate જીરૂના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 20/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 7400થી રૂ. 8600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5501થી રૂ. 8450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદના માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂના ભાવ રૂ. 5050થી રૂ. … Read more