આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Mahuva Apmc Rate

Today 07/12/2023 Mahuva Apmc Rate આજના મહુવાના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Mahuva Apmc Rate મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના શીંગ ૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1122થી રૂ. 1314 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ ૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1159થી રૂ. 1381 … Read more

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Junagadh Apmc Rate

Today 07/12/2023 Junagadh Apmc Rate આજના જુનાગઢના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Junagadh Apmc Rate જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1410 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 571 સુધીના … Read more

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Mahuva Apmc Rate

Today 06/12/2023 Mahuva Apmc Rate આજના મહુવાના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Mahuva Apmc Rate મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 06/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના શીંગ ૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1315 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ ૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1187થી રૂ. 1370 … Read more

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Junagadh Apmc Rate

Today 06/12/2023 Junagadh Apmc Rate આજના જુનાગઢના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Junagadh Apmc Rate જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 06/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 574 સુધીના … Read more

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Jasdan Apmc Rate

Today 05/12/2023 Jasdan Apmc Rate આજના જસદણના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Jasdan Apmc Rate જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 05/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 644 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 490થી રૂ. … Read more

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Mahuva Apmc Rate

Today 05/12/2023 Mahuva Apmc Rate આજના મહુવાના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Mahuva Apmc Rate મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 05/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના શીંગ ૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1281 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ ૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1069થી રૂ. 1372 … Read more

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate

Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate આજના જુનાગઢના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Junagadh Apmc Rate જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 05/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1424 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 567 સુધીના … Read more

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate

Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate આજના જસદણના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Jasdan Apmc Rate જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 645 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. … Read more

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate

Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate આજના મહુવાના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Mahuva Apmc Rate મહુવા માર્કેટ યાર્ડ Mahuva APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના શીંગ ૩૨ના બજાર ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1333 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શીંગ ૩૯ના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1421 … Read more