તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3715, જાણો આજના (30/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3715, જાણો આજના (30/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 30/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 29/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 3390 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 3307 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3485, જાણો આજના (29/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 29/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 29/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3485, જાણો આજના (29/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 29/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/11/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2531થી રૂ. 3345 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3431, જાણો આજના (28/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 28/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 28/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3431, જાણો આજના (28/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 28/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે, તા. 27/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2790થી રૂ. 3270 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3431, જાણો આજના (27/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 27/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 27/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3431, જાણો આજના (27/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 27/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 25/11/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2790થી રૂ. 3270 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1711થી રૂ. … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3900, જાણો આજના (25/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 25/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 25/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3900, જાણો આજના (25/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 25/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24/11/2023, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 3415 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3751, જાણો આજના (24/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 24/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 24/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3751, જાણો આજના (24/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 24/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 3480 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3625, જાણો આજના (23/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 23/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 23/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3625, જાણો આજના (23/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 23/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22/11/2023, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2750થી રૂ. 3420 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3427 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3535, જાણો આજના (22/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 22/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 22/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3535, જાણો આજના (22/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 22/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 21/11/2023, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2850થી રૂ. 3535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલીના માર્કેટ યાર્ડમાં … Read more

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3611, જાણો આજના (21/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 21/11/2023 Sesame Apmc Rate

Today 21/11/2023 Sesame Apmc Rate આજના સફેદ અને કાળા તલના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

તલના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી: આજનો ઉંચો રૂ. 3611, જાણો આજના (21/11/2023) તલના બજાર ભાવ – Today 21/11/2023 Sesame Apmc Rate સફેદ તલના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 20/11/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સફેદ તલના ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. … Read more