જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 12015; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Jiru Apmc Rate

Today 17/10/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 12015; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Jiru Apmc Rate જીરુંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંના ભાવ રૂ. 9500થી રૂ. 10819 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંના ભાવ રૂ. 8401થી રૂ. 11015 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ … Read more

રાયડાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Rayda Apmc Rate

17/10/2023 Rayda Apmc Rate આજના રાયડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

રાયડાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં રાયડાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Rayda Apmc Rate રાયડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 973 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં રાયડાના ભાવ રૂ. … Read more

ચણાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Chickpeas Apmc Rate

17/10/2023 Chickpeas Apmc Rate આજના ચણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

ચણાના ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં ચણાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Chickpeas Apmc Rate ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. … Read more

ધાણાના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Coriander Apmc Rate

17/10/2023 Coriander Apmc Rate આજના ધાણાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

ધાણાના ભાવમાં થયો મોટો કડાકો; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં ધાણાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Coriander Apmc Rate ધાણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1425 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1371 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુરના માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાના ભાવ રૂ. … Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Eranda Apmc Rate

Today 17/10/2023 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Eranda Apmc Rate એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1164 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1126થી … Read more

નવા કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Cotton Apmc Rate

Today 17/10/2023 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com

નવા કપાસમાં ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 17/10/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 17/10/2023 Cotton Apmc Rate કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 16/10/2023, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1210થી રૂ. 1530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલાના માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. … Read more

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 11510; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Jiru Apmc Rate

Today 16/10/2023 Jiru Apmc Rate આજના જીરુના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

જીરૂના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી, આજનો સૌથી ઉંચો ભાવ રૂ. 11510; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) જીરુંના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Jiru Apmc Rate જીરુંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 14/10/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંના ભાવ રૂ. 9051થી રૂ. 10501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંના ભાવ રૂ. 8501થી … Read more

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Eranda Apmc Rate

Today 16/10/2023 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com

એરંડાના ભાવમાં થયો વધુ ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Eranda Apmc Rate એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 14/10/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા … Read more

નવા કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Cotton Apmc Rate

Today 16/10/2023 Cotton Apmc Rate gkmarugujarat.com

નવા કપાસમાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 16/10/2023 ના) કપાસના બજાર ભાવ – Today 16/10/2023 Cotton Apmc Rate કપાસના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, તા. 14/10/2023, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 1527 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસના ભાવ રૂ. 957થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. … Read more