આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 22/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 22/02/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (21/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 21/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (21/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 21/02/2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1487 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 482થી રૂ. … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 20/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 20/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 20/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 20/02/2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1504 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 15/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 15/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 15/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 15/02/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1492 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 505થી … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 13/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 13/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 13/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 13/02/2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1484 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 512થી … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (12/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 12/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 12/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (12/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 12/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 12/02/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1496 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 518થી … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (10/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 10/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 10/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (10/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 10/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 10/02/2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 09/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 09/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 09/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 09/02/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 510થી … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 08/02/2024 Rajkot Apmc Rate

Today 08/02/2024 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (08/02/2024) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 08/02/2024 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 08/02/2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 512થી રૂ. … Read more