આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (08/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 08/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 08/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (08/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 08/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 08/12/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 585 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 07/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (07/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 07/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 07/12/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 588 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 06/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (06/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 06/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 06/12/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 583 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 05/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (05/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 05/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 05/12/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1212થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 586 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 04/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (04/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 04/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 04/12/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1498 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 580 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (02/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 02/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 02/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (02/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 02/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 02/12/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 578 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (01/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 01/12/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 01/12/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (01/12/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 01/12/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 01/12/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 527થી રૂ. 580 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 30/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 533થી રૂ. 583 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 29/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 570 … Read more