આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 30/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 533થી રૂ. 583 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 29/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 570 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 28/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 28/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 525થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 610 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 27/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 27/11/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 524થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 536થી રૂ. 609 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 25/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 25/11/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1375થી રૂ. 1519 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 585 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 24/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 24/11/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1370થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 523થી રૂ. 580 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 23/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1518 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 527થી રૂ. 584 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 22/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 22/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1519 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 528થી રૂ. 580 … Read more

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Rajkot Apmc Rate

Today 21/11/2023 Rajkot Apmc Rate આજના રાજકોટના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Rajkot Apmc Rate રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 21/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 530થી રૂ. 585 … Read more