એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 29/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

Today 29/02/2024 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 28/02/2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 28/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ

gkmarugujarat.com
એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27/02/2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate

Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 27/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 27/02/2024 Eranda Apmc Rate ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate

gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 26/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 26/02/2024 Eranda Apmc Rate ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Eranda Apmc Rate

gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 24/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 24/02/2024 Eranda Apmc ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Eranda Apmc Rate

gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં થયો મોટો ઘટાડો; જાણો આજના (તા. 23/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 23/02/2024 Eranda Apmc ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Eranda Apmc Rate

Today 22/02/2024 Eranda Apmc Rate આજના એરંડાના બજાર ભાવ gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 22/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 22/02/2024 Eranda Apmc Rate ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Eranda Apmc Rate

gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (તા. 21/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 21/02/2024 Eranda Apmc Rate ...
Read more

એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 19/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 19/02/2024 Eranda Apmc Rate

gkmarugujarat.com
એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (તા. 19/02/2024 ના) તમામ બજારમાં એરંડાના બજાર ભાવ – Today 19/02/2024 Eranda ...
Read more
12340 Next