સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 9300 નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,360 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 85નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 50,880 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 680નો ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 63,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 850 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,36,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 8,500 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ

1 ગ્રામ

 ₹ 6,360

 ₹ 6,275

 ₹ 85

8 ગ્રામ

 ₹ 50,880

 ₹ 50,200

 ₹ 680

10 ગ્રામ

 ₹ 63,600

 ₹ 62,750

 ₹ 850

100 ગ્રામ

 ₹ 6,36,000

 ₹ 6,27,500

 ₹ 8,500

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,938 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 93 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 55,504 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 744 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 69,380 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 930 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 6,93,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 9,300 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ

1 ગ્રામ

 ₹ 6,938

 ₹ 6,845

 ₹ 93

8 ગ્રામ

 ₹ 55,504

 ₹ 54,760

 ₹ 744

10 ગ્રામ

 ₹ 69,380

 ₹ 68,450

 ₹ 930

100 ગ્રામ

 ₹ 6,93,800

 ₹ 6,84,500

 ₹ 9,300

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,204 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 70 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 41,632 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 560 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને RBIનો નવો આદેશ જારી… જાણો શું?

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 52,040 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 700 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹ 5,20,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ₹ 7,000 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ

1 ગ્રામ

 ₹ 5,204

 ₹ 5,134

 ₹ 70

8 ગ્રામ

 ₹ 41,632

 ₹ 41,072

 ₹ 560

10 ગ્રામ

 ₹ 52,040

 ₹ 51,340

 ₹ 700

100 ગ્રામ

 ₹ 5,20,400

 ₹ 5,13,400

 ₹ 7,000

છેલ્લા 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

તારીખ૨૨ કેરેટના ભાવ૨૪ કેરેટના ભાવ

Mar 31, 2024

 ₹ 62,750 ( 0 )

 ₹ 68,450 ( 0 )

Mar 30, 2024

 ₹ 62,750 ( -250 )

 ₹ 68,450 ( -280 )

Mar 29, 2024

 ₹ 63,000 ( 1,300 )

 ₹ 68,730 ( 1,420 )

Mar 28, 2024

 ₹ 61,700 ( 350 )

 ₹ 67,310 ( 380 )

Mar 27, 2024

 ₹ 61,350 ( 200 )

 ₹ 66,930 ( 220 )

Mar 26, 2024

 ₹ 61,150 ( -100 )

 ₹ 66,710 ( -110 )

Mar 25, 2024

 ₹ 61,250 ( 0 )

 ₹ 66,820 ( 0 )

Mar 24, 2024

 ₹ 61,250 ( 0 )

 ₹ 66,820 ( 0 )

Mar 23, 2024

 ₹ 61,250 ( -100 )

 ₹ 66,820 ( -110 )

Jan 31, 2024*₹ 58,000 ( 0 )*₹ 63,270 ( 0 )
Gold Price 01-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment