સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 2,100 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,650 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -20નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -160નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -200 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,65,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -2,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,650રૂ. 6,670રૂ. -20
8 ગ્રામરૂ. 53,200રૂ. 53,360રૂ. -160
10 ગ્રામરૂ. 66,500રૂ. 66,700રૂ. -200
100 ગ્રામરૂ. 6,65,000રૂ. 6,67,000રૂ. -2,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,255 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -21 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,040 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -168 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,550 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -210 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,25,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -2,100 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,255રૂ. 7,276રૂ. -21
8 ગ્રામરૂ. 58,040રૂ. 58,208રૂ. -168
10 ગ્રામરૂ. 72,550રૂ. 72,760રૂ. -210
100 ગ્રામરૂ. 7,25,500રૂ. 7,27,600રૂ. -2,100
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,441 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -16 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,528 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -128 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,410 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -160 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,44,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -1,600 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,441રૂ. 5,457રૂ. -16
8 ગ્રામરૂ. 43,528રૂ. 43,656રૂ. -128
10 ગ્રામરૂ. 54,410રૂ. 54,570રૂ. -160
100 ગ્રામરૂ. 5,44,100રૂ. 5,45,700રૂ. -1,600
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 1, 2024રૂ. 6,650 ( -20 )રૂ. 7,255 ( -21 )
May 31, 2024રૂ. 6,670 ( 0 )રૂ. 7,276 ( 0 )
May 30, 2024રૂ. 6,670 ( -40 )રૂ. 7,276 ( -44 )
May 29, 2024રૂ. 6,710 ( 25 )રૂ. 7,320 ( 27 )
May 28, 2024રૂ. 6,685 ( 20 )રૂ. 7,293 ( 22 )
May 27, 2024રૂ. 6,665 ( 25 )રૂ. 7,271 ( 27 )
May 26, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 25, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )7,244 ( 0 )
May 24, 2024રૂ. 6,640 ( -90 )રૂ. 7,244 ( -98 )
May 23, 2024રૂ. 6,730 ( -100 )રૂ. 7,342 ( -109 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment