સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 7,700 રૂપિયાનો જોરદાર ઉછાળો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,730 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 70નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,840 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 560નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 67,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 700 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,73,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 7,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,730રૂ. 6,660રૂ. 70
8 ગ્રામરૂ. 53,840રૂ. 53,280રૂ. 560
10 ગ્રામરૂ. 67,300રૂ. 66,600રૂ. 700
100 ગ્રામરૂ. 6,73,000રૂ. 6,66,000રૂ. 7,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,342 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 77 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,736 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 616 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 73,420 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 770 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,34,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 7,700 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,342રૂ. 7,265રૂ. 77
8 ગ્રામરૂ. 58,736રૂ. 58,120રૂ. 616
10 ગ્રામરૂ. 73,420રૂ. 72,650રૂ. 770
100 ગ્રામરૂ. 7,34,200રૂ. 7,26,500રૂ. 7,700
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,506 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 57 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 44,048 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 456 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 55,060 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 570 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,50,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 5,700 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,506રૂ. 5,449રૂ. 57
8 ગ્રામરૂ. 44,048રૂ. 43,592રૂ. 456
10 ગ્રામરૂ. 55,060રૂ. 54,490રૂ. 570
100 ગ્રામરૂ. 5,50,600રૂ. 5,44,900રૂ. 5,700
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 6, 2024રૂ. 6,730 ( 70 )રૂ. 7,342 ( 77 )
Jun 5, 2024રૂ. 6,660 ( -20 )રૂ. 7,265 ( -22 )
Jun 4, 2024રૂ. 6,680 ( 70 )રૂ. 7,287 ( 76 )
Jun 3, 2024રૂ. 6,610 ( -40 )રૂ. 7,211 ( -44 )
Jun 2, 2024રૂ. 6,650 ( 0 )રૂ. 7,255 ( 0 )
Jun 1, 2024રૂ. 6,650 ( -20 )રૂ. 7,255 ( -21 )
May 31, 2024રૂ. 6,670 ( 0 )રૂ. 7,276 ( 0 )
May 30, 2024રૂ. 6,670 ( -40 )7,276 ( -44 )
May 29, 2024રૂ. 6,710 ( 25 )રૂ. 7,320 ( 27 )
May 28, 2024રૂ. 6,685 ( 20 )રૂ. 7,293 ( 22 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment