સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનાના ભાવમાં રૂ. 3,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,615 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 30નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,920 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 240નો ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,150 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 300 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,61,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,615રૂ. 6,585રૂ. 30
8 ગ્રામરૂ. 52,920રૂ. 52,680રૂ. 240
10 ગ્રામરૂ. 66,150રૂ. 65,850રૂ. 300
100 ગ્રામરૂ. 6,61,500રૂ. 6,58,500રૂ. 3,000
Gold Price

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,216 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 32 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,728 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 256 ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,160 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 320 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,21,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,200 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,216રૂ. 7,184રૂ. 32
8 ગ્રામરૂ. 57,728રૂ. 57,472રૂ. 256
10 ગ્રામરૂ. 72,160રૂ. 71,840રૂ. 320
100 ગ્રામરૂ. 7,21,600રૂ. 7,18,400રૂ. 3,200
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,412 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 24 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,296 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 192 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,120 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 240 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,41,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,400 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,412રૂ. 5,388રૂ. 24
8 ગ્રામરૂ. 43,296રૂ. 43,104રૂ. 192
10 ગ્રામરૂ. 54,120રૂ. 53,880રૂ. 240
100 ગ્રામરૂ. 5,41,200રૂ. 5,38,800રૂ. 2,400
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 12, 2024રૂ. 6,615 ( 30 )રૂ. 7,216 ( 32 )
Jun 11, 2024રૂ. 6,585 ( 15 )રૂ. 7,184 ( 17 )
Jun 10, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 9, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 8, 2024રૂ. 6,570 ( -190 )રૂ. 7,167 ( -208 )
Jun 7, 2024રૂ. 6,760 ( 30 )રૂ. 7,375 ( 33 )
Jun 6, 2024રૂ. 6,730 ( 70 )રૂ. 7,342 ( 77 )
Jun 5, 2024રૂ. 6,660 ( -20 )7,265 ( -22 )
Jun 4, 2024રૂ. 6,680 ( 70 )રૂ. 7,287 ( 76 )
Jun 3, 2024રૂ. 6,610 ( -40 )રૂ. 7,211 ( -44 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment