જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 12-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 12-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 620થી રૂ. 1805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2260 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1365 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2075 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 956 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3500થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જામનગરના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 80થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12501480
બાજરો350435
ઘઉં450551
મગ10001605
અડદ6201805
તુવેર16002260
મઠ7001090
ચોળી10001325
વાલ3901280
મેથી7001280
ચણા10001365
ચણા સફેદ16002075
મગફળી જીણી10501210
મગફળી જાડી10001250
એરંડા10001078
રાયડો800956
રાઈ10001340
લસણ9052900
જીરૂ3,5004,575
અજમો20003805
ધાણા10001620
ધાણી14002055
ડુંગળી સૂકી80300
ઈસબગુલ8001210
સોયાબીન800875
વટાણા3001475
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 12-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment