રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 09-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 09-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 09-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 573 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 992 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2212 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1178 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 2035 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1285થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1620થી રૂ. 1715 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા.

તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2420થી રૂ. 2730 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 720 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 888થી રૂ. 904 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2795થી રૂ. 3337 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2775 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 3800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1480થી રૂ. 2320 સુધીના બોલાયા હતા.

વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1335 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 06-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2990થી રૂ. 3586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 945 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રજકાનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001611
ઘઉં લોકવન481528
ઘઉં ટુકડા498573
જુવાર સફેદ770871
જુવાર લાલ770992
જુવાર પીળી400470
બાજરી380435
મકાઇ470470
તુવેર17502212
ચણા પીળા10501178
અડદ14802035
મગ13501800
વાલ દેશી8001800
મઠ10401200
વટાણા12851820
સીંગદાણા16201715
મગફળી જાડી10911340
મગફળી જીણી11001235
તલી24202730
સુરજમુખી630720
એરંડા10001140
અજમો18002700
સુવા10101290
સોયાબીન888904
સીંગફાડા12001611
કાળા તલ27953337
લસણ12502775
ધાણા12501840
મરચા સુકા13003800
ધાણી14802320
વરીયાળી9401700
જીરૂ3,6504,575
રાય11201,360
મેથી9901320
ઇસબગુલ16002175
અશેરીયો11501335
કલોંજી29903586
રાયડો870945
રજકાનું બી25003600
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 09-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment