રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 12-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 12-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1572 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 746 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 435 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2314 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2240 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1440થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1440થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1390થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1580થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1325 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2440થી રૂ. 2770 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1620થી રૂ. 2825 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1057થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 912 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1740 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 2480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3600થી રૂ. 4574 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 09-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001572
ઘઉં લોકવન480525
ઘઉં ટુકડા501580
જુવાર સફેદ600746
જુવાર લાલ780800
જુવાર પીળી400500
બાજરી390435
તુવેર16002314
ચણા સફેદ16002240
અડદ14402026
મગ14402040
વાલ દેશી7251740
વાલ પાપડી13902200
વટાણા12801790
સીંગદાણા15801700
મગફળી જાડી10951325
મગફળી જીણી11101241
તલી24402770
એરંડા10201124
અજમો16202825
સુવા10571290
સોયાબીન880912
સીંગફાડા11801575
કાળા તલ29003250
લસણ12802850
ધાણા12801740
મરચા સુકા11003000
ધાણી13602480
વરીયાળી9301620
જીરૂ3,6004,574
રાય11901,370
મેથી9401321
ઇસબગુલ19002400
કલોંજી29003630
રાયડો860940
ગુવારનું બી955955
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 12-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment