આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (04/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 04/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 766 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા.

ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2601થી રૂ. 3601 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 2791 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 96થી રૂ. 391 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 2111 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 721થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 3601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1341 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 4001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1121થી રૂ. 2451 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 188થી રૂ. 228 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 361થી રૂ. 441 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1376થી રૂ. 1376 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 1391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 04/03/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011581
ઘઉં લોકવન450621
ઘઉં ટુકડા460766
મગફળી જીણી8011266
સિંગ ફાડીયા9811661
એરંડા / એરંડી7511151
ક્લંજી26013601
ધાણા9761551
લસણ સુકું9012791
ડુંગળી લાલ96391
અડદ8011781
તુવેર10112111
રાયડો721901
રાય11311321
મેથી8011401
કાંગ11411191
મરચા9513601
મગફળી જાડી7511341
નવા ધાણા10012301
નવી ધાણી11014001
સફેદ ચણા11212451
ધાણી10511541
ડુંગળી સફેદ188228
બાજરો361441
જુવાર781891
મકાઇ491521
મગ13761376
ચણા9001161
વાલ4811391
ચોળા / ચોળી676676
સોયાબીન780871
ગોગળી9001131
વટાણા7311251
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment