સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 2700 નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 6,335 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -25નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 50,680 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -200નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 63,350 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -250 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 6,33,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -2,500 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોના ના ભાવ:
1 ગ્રામ*₹ 6,335*₹ 6,360*₹ -25
8 ગ્રામ*₹ 50,680*₹ 50,880*₹ -200
10 ગ્રામ*₹ 63,350*₹ 63,600*₹ -250
100 ગ્રામ*₹ 6,33,500*₹ 6,36,000*₹ -2,500
24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 6,911 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -27 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 55,288 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -216 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 69,110 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -270 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 6,91,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -2,700 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ:
1 ગ્રામ*₹ 6,911*₹ 6,938*₹ -27
8 ગ્રામ*₹ 55,288*₹ 55,504*₹ -216
10 ગ્રામ*₹ 69,110*₹ 69,380*₹ -270
100 ગ્રામ*₹ 6,91,100*₹ 6,93,800*₹ -2,700

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 5,183 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -21 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 41,464 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -168 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને RBIનો નવો આદેશ જારી… જાણો શું?

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 51,830 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -210 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ *₹ 5,18,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં *₹ -2,100 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:
1 ગ્રામ*₹ 5,183*₹ 5,204*₹ -21
8 ગ્રામ*₹ 41,464*₹ 41,632*₹ -168
10 ગ્રામ*₹ 51,830*₹ 52,040*₹ -210
100 ગ્રામ*₹ 5,18,300*₹ 5,20,400*₹ -2,100

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:

તારીખ૨૨ કેરેટના ભાવ૨૪ કેરેટના ભાવ
Apr 2, 2024*₹ 63,350 ( -250 )*₹ 69,110 ( -270 )
Apr 1, 2024*₹ 63,600 ( 850 )*₹ 69,380 ( 930 )
Mar 31, 2024*₹ 62,750 ( 0 )*₹ 68,450 ( 0 )
Mar 30, 2024*₹ 62,750 ( -250 )*₹ 68,450 ( -280 )
Mar 29, 2024*₹ 63,000 ( 1,300 )*₹ 68,730 ( 1,420 )
Mar 28, 2024*₹ 61,700 ( 350 )*₹ 67,310 ( 380 )
Mar 27, 2024*₹ 61,350 ( 200 )*₹ 66,930 ( 220 )
Mar 26, 2024*₹ 61,150 ( -100 )*₹ 66,710 ( -110 )
Mar 25, 2024*₹ 61,250 ( 0 )*₹ 66,820 ( 0 )
Mar 24, 2024*₹ 61,250 ( 0 )*₹ 66,820 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment