રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ માર્કેટના ભાવ Rajkot Apmc Rate 02-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 02-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1612 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 928 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1053 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1058થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 1939 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1515થી રૂ. 2075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1795 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1625થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1309 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2579 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1376 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 862થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 3289 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 3150 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1321થી રૂ. 2340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3350થી રૂ. 3615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 790થી રૂ. 950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારનું બીના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001612
ઘઉં લોકવન476530
ઘઉં ટુકડા491590
જુવાર સફેદ860928
જુવાર લાલ9001053
જુવાર પીળી400500
બાજરી380440
તુવેર13402091
ચણા પીળા10581110
અડદ14101939
મગ15152075
વાલ દેશી8301795
વાલ પાપડી10001600
વટાણા10401503
સીંગદાણા16251750
મગફળી જાડી11001309
મગફળી જીણી10801240
તલી23002579
એરંડા10801145
અજમો25002600
સુવા10501376
સોયાબીન862892
સીંગફાડા11701630
કાળા તલ28003289
લસણ12002700
ધાણા12801750
મરચા સુકા10253150
ધાણી13212340
વરીયાળી10001651
જીરૂ3,8004,750
રાય11501,340
મેથી10001350
ઇસબગુલ18002400
કલોંજી33503615
રાયડો790950
ગુવારનું બી931931
રાજકોટ માર્કેટના ભાવ Rajkot Apmc Rate 02-04-2024
WhatsApp Group Join Now

4 thoughts on “રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 02-04-2024 ના રાજકોટના ભાવ”

Leave a Comment