સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 7600 નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,410 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 75નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,280 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 600નો ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 51,280 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 600 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 64,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 750 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજન આજનો ભાવ ગઈ કાલનો ભાવ ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 6,410 રૂ. 6,335 રૂ. 75
8 ગ્રામ રૂ. 51,280 રૂ. 50,680 રૂ. 600
10 ગ્રામ રૂ. 64,100 રૂ. 63,350 રૂ. 750
100 ગ્રામ રૂ. 6,41,000 રૂ. 6,33,500 રૂ. 7,500

 

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ભાવમાં ફેરફાર ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,987 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 76 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજન આજનો ભાવ ગઈ કાલનો ભાવ ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 6,987 રૂ. 6,911 રૂ. 76
8 ગ્રામ રૂ. 55,896 રૂ. 55,288 રૂ. 608
10 ગ્રામ રૂ. 69,870 રૂ. 69,110 રૂ. 760
100 ગ્રામ રૂ. 6,98,700 રૂ. 6,91,100 રૂ. 7,600

 

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજન આજનો ભાવ ગઈ કાલનો ભાવ ભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામ રૂ. 5,244 રૂ. 5,183 રૂ. 61
8 ગ્રામ રૂ. 41,952 રૂ. 41,464 રૂ. 488
10 ગ્રામ રૂ. 52,440 રૂ. 51,830 રૂ. 610
100 ગ્રામ રૂ. 5,24,400 રૂ. 5,18,300 રૂ. 6,100

 

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ
તારીખ 22 કેરેટના ભાવ 24 કેરેટના ભાવ
Apr 3, 2024 રૂ. 64,100 ( 750 ) રૂ. 69,870 ( 760 )
Apr 2, 2024 રૂ. 63,350 ( -250 ) રૂ. 69,110 ( -270 )
Apr 1, 2024 રૂ. 63,600 ( 850 ) રૂ. 69,380 ( 930 )
Mar 31, 2024 રૂ. 62,750 ( 0 ) રૂ. 68,450 ( 0 )
Mar 30, 2024 રૂ. 62,750 ( -250 ) રૂ. 68,450 ( -280 )
Mar 29, 2024 રૂ. 63,000 ( 1,300 ) રૂ. 68,730 ( 1,420 )
Mar 28, 2024 રૂ. 61,700 ( 350 ) રૂ. 67,310 ( 380 )
Mar 27, 2024 રૂ. 61,350 ( 200 ) 66,930 ( 220 )
Mar 26, 2024 રૂ. 61,150 ( -100 ) રૂ. 66,710 ( -110 )
Mar 25, 2024 રૂ. 61,250 ( 0 ) રૂ. 66,820 ( 0 )
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment