સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 3,300 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,635 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 30નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,080 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 240નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,350 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 300 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,63,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,635રૂ. 6,605રૂ. 30
8 ગ્રામરૂ. 53,080રૂ. 52,840રૂ. 240
10 ગ્રામરૂ. 66,350રૂ. 66,050રૂ. 300
100 ગ્રામરૂ. 6,63,500રૂ. 6,60,500રૂ. 3,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,238 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 33 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,904 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 264 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 2,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,380 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 330 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,23,800 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 3,300 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,238રૂ. 7,205રૂ. 33
8 ગ્રામરૂ. 57,904રૂ. 57,640રૂ. 264
10 ગ્રામરૂ. 72,380રૂ. 72,050રૂ. 330
100 ગ્રામરૂ. 7,23,800રૂ. 7,20,500રૂ. 3,300

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોના ના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,429 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 25 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,432 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 200 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,290 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 250 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,42,900 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,500 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,429રૂ. 5,404રૂ. 25
8 ગ્રામરૂ. 43,432રૂ. 43,232રૂ. 200
10 ગ્રામરૂ. 54,290રૂ. 54,040રૂ. 250
100 ગ્રામરૂ. 5,42,900રૂ. 5,40,400રૂ. 2,500
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 7, 2024રૂ. 66,350 ( 300 )રૂ. 72,380 ( 330 )
May 6, 2024રૂ. 66,050 ( 200 )રૂ. 72,050 ( 220 )
May 5, 2024રૂ. 65,850 ( 0 )રૂ. 71,830 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 65,850 ( 100 )રૂ. 71,830 ( 100 )
May 3, 2024રૂ. 65,750 ( -500 )રૂ. 71,730 ( -540 )
May 2, 2024રૂ. 66,250 ( 700 )રૂ. 72,270 ( 760 )
May 1, 2024રૂ. 65,550 ( -1,000 )રૂ. 71,510 ( -1,090 )
Apr 30, 2024રૂ. 66,550 ( 0 )72,600 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )રૂ. 72,600 ( -330 )
Apr 28, 2024રૂ. 66,850 ( 0 )રૂ. 72,930 ( 0 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment