સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 2,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,605 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 20નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,840 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 160નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,050 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 200 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,60,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,605રૂ. 6,585રૂ. 20
8 ગ્રામરૂ. 52,840રૂ. 52,680રૂ. 160
10 ગ્રામરૂ. 66,050રૂ. 65,850રૂ. 200
100 ગ્રામરૂ. 6,60,500રૂ. 6,58,500રૂ. 2,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,205 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 22 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,640 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 176 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,050 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 220 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,20,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,200 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,205રૂ. 7,183રૂ. 22
8 ગ્રામરૂ. 57,640રૂ. 57,464રૂ. 176
10 ગ્રામરૂ. 72,050રૂ. 71,830રૂ. 220
100 ગ્રામરૂ. 7,20,500રૂ. 7,18,300રૂ. 2,200

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,404 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 16 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,232 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 128 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,040 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 160 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,40,400 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 1,600 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,404રૂ. 5,388રૂ. 16
8 ગ્રામરૂ. 43,232રૂ. 43,104રૂ. 128
10 ગ્રામરૂ. 54,040રૂ. 53,880રૂ. 160
100 ગ્રામરૂ. 5,40,400રૂ. 5,38,800રૂ. 1,600
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 6, 2024રૂ. 66,050 ( 200 )રૂ. 72,050 ( 220 )
May 5, 2024રૂ. 65,850 ( 0 )રૂ. 71,830 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 65,850 ( 100 )રૂ. 71,830 ( 100 )
May 3, 2024રૂ. 65,750 ( -500 )રૂ. 71,730 ( -540 )
May 2, 2024રૂ. 66,250 ( 700 )રૂ. 72,270 ( 760 )
May 1, 2024રૂ. 65,550 ( -1,000 )રૂ. 71,510 ( -1,090 )
Apr 30, 2024રૂ. 66,550 ( 0 )રૂ. 72,600 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )72,600 ( -330 )
Apr 28, 2024રૂ. 66,850 ( 0 )રૂ. 72,930 ( 0 )
Apr 27, 2024રૂ. 66,850 ( 200 )રૂ. 72,930 ( 220 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment