સોનાના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો: હાલ સોનું ખરીદવું કે નહીં? જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,625 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -10નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -80નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,250 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -100 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,62,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -1,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,625રૂ. 6,635રૂ. -10
8 ગ્રામરૂ. 53,000રૂ. 53,080રૂ. -80
10 ગ્રામરૂ. 66,250રૂ. 66,350રૂ. -100
100 ગ્રામરૂ. 6,62,500રૂ. 6,63,500રૂ. -1,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,227 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -11 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,816 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -88 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ: 2,200 રૂપિયાનો જોરદાર વધારો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,270 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -110 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,22,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -1,100 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,227રૂ. 7,238રૂ. -11
8 ગ્રામરૂ. 57,816રૂ. 57,904રૂ. -88
10 ગ્રામરૂ. 72,270રૂ. 72,380રૂ. -110
100 ગ્રામરૂ. 7,22,700રૂ. 7,23,800રૂ. -1,100
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોના ના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,420 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -9 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,360 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -72 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -90 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,42,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -900 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,420રૂ. 5,429રૂ. -9
8 ગ્રામરૂ. 43,360રૂ. 43,432રૂ. -72
10 ગ્રામરૂ. 54,200રૂ. 54,290રૂ. -90
100 ગ્રામરૂ. 5,42,000રૂ. 5,42,900રૂ. -900
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 8, 2024રૂ. 66,250 ( -100 )રૂ. 72,270 ( -110 )
May 7, 2024રૂ. 66,350 ( 300 )રૂ. 72,380 ( 330 )
May 6, 2024રૂ. 66,050 ( 200 )રૂ. 72,050 ( 220 )
May 5, 2024રૂ. 65,850 ( 0 )રૂ. 71,830 ( 0 )
May 4, 2024રૂ. 65,850 ( 100 )રૂ. 71,830 ( 100 )
May 3, 2024રૂ. 65,750 ( -500 )રૂ. 71,730 ( -540 )
May 2, 2024રૂ. 66,250 ( 700 )રૂ. 72,270 ( 760 )
May 1, 2024રૂ. 65,550 ( -1,000 )71,510 ( -1,090 )
Apr 30, 2024રૂ. 66,550 ( 0 )રૂ. 72,600 ( 0 )
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )રૂ. 72,600 ( -330 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment