સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: છેલ્લાં 10 દિવસમાં સોનામાં રૂ. 8,800 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજથી 10 દિવસ પહેલા 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,25,500 હતો તે આજે ઘટીને રૂ. 7,16,700 થઈ ગયો છે. એટલે કે છેલ્લાં 10 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં રૂ. 8,800નો નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,570 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 52,560 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 65,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,57,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,570રૂ. 6,570રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 52,560રૂ. 52,560રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 65,700રૂ. 65,700રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 6,57,000રૂ. 6,57,000રૂ. 0

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,167 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,336 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 71,670 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,16,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,167રૂ. 7,167રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 57,336રૂ. 57,336રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 71,670રૂ. 71,670રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 7,16,700રૂ. 7,16,700રૂ. 0
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,376 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,008 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,760 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,37,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 0 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,376રૂ. 5,376રૂ. 0
8 ગ્રામરૂ. 43,008રૂ. 43,008રૂ. 0
10 ગ્રામરૂ. 53,760રૂ. 53,760રૂ. 0
100 ગ્રામરૂ. 5,37,600રૂ. 5,37,600રૂ. 0
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Jun 10, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 9, 2024રૂ. 6,570 ( 0 )રૂ. 7,167 ( 0 )
Jun 8, 2024રૂ. 6,570 ( -190 )રૂ. 7,167 ( -208 )
Jun 7, 2024રૂ. 6,760 ( 30 )રૂ. 7,375 ( 33 )
Jun 6, 2024રૂ. 6,730 ( 70 )રૂ. 7,342 ( 77 )
Jun 5, 2024રૂ. 6,660 ( -20 )રૂ. 7,265 ( -22 )
Jun 4, 2024રૂ. 6,680 ( 70 )રૂ. 7,287 ( 76 )
Jun 3, 2024રૂ. 6,610 ( -40 )7,211 ( -44 )
Jun 2, 2024રૂ. 6,650 ( 0 )રૂ. 7,255 ( 0 )
Jun 1, 2024રૂ. 6,650 ( -20 )રૂ. 7,255 ( -21 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment