સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 3800નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના (25-04-2024 ના) સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,625 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -35નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -280નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,250 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -350 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,62,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,500 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,625રૂ. 6,660રૂ. -35
8 ગ્રામરૂ. 53,000રૂ. 53,280રૂ. -280
10 ગ્રામરૂ. 66,250રૂ. 66,600રૂ. -350
100 ગ્રામરૂ. 6,62,500રૂ. 6,66,000રૂ. -3,500

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,227 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -38 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 57,816 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -304 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 4900 નો જોરદાર વધારો, જાણો આજના (24-04-2024 ના) સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,270 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -380 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,22,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,800 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,227રૂ. 7,265રૂ. -38
8 ગ્રામરૂ. 57,816રૂ. 58,120રૂ. -304
10 ગ્રામરૂ. 72,270રૂ. 72,650રૂ. -380
100 ગ્રામરૂ. 7,22,700રૂ. 7,26,500રૂ. -3,800
gold price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,420 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -29 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,360 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -232 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,200 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -290 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,42,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -2,900 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,420રૂ. 5,449રૂ. -29
8 ગ્રામરૂ. 43,360રૂ. 43,592રૂ. -232
10 ગ્રામરૂ. 54,200રૂ. 54,490રૂ. -290
100 ગ્રામરૂ. 5,42,000રૂ. 5,44,900રૂ. -2,900
gold price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Apr 25, 2024રૂ. 66,250 ( -350 )રૂ. 72,270 ( -380 )
Apr 24, 2024રૂ. 66,600 ( 450 )રૂ. 72,650 ( 490 )
Apr 23, 2024રૂ. 66,150 ( -1,400 )રૂ. 72,160 ( -1,530 )
Apr 22, 2024રૂ. 67,550 ( -500 )રૂ. 73,690 ( -550 )
Apr 21, 2024રૂ. 68,050 ( 0 )રૂ. 74,240 ( 0 )
Apr 20, 2024રૂ. 68,050 ( -100 )રૂ. 74,240 ( -100 )
Apr 19, 2024રૂ. 68,150 ( 500 )રૂ. 74,340 ( 540 )
Apr 18, 2024રૂ. 67,650 ( -300 )73,800 ( -330 )
Apr 17, 2024રૂ. 67,950 ( 0 )રૂ. 74,130 ( 0 )
Apr 16, 2024રૂ. 67,950 ( 900 )રૂ. 74,130 ( 980 )
gold price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment