સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 2,700નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,665 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 25નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,320 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 200નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,650 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 250 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,66,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,500 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,665રૂ. 6,640રૂ. 25
8 ગ્રામરૂ. 53,320રૂ. 53,120રૂ. 200
10 ગ્રામરૂ. 66,650રૂ. 66,400રૂ. 250
100 ગ્રામરૂ. 6,66,500રૂ. 6,64,000રૂ. 2,500

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,271 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 27 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,168 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 216 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,710 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 270 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,27,100 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,700 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,271રૂ. 7,244રૂ. 27
8 ગ્રામરૂ. 58,168રૂ. 57,952રૂ. 216
10 ગ્રામરૂ. 72,710રૂ. 72,440રૂ. 270
100 ગ્રામરૂ. 7,27,100રૂ. 7,24,400રૂ. 2,700
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,453 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 20 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,624 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 160 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,530 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 200 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,45,300 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. 2,000 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,453રૂ. 5,433રૂ. 20
8 ગ્રામરૂ. 43,624રૂ. 43,464રૂ. 160
10 ગ્રામરૂ. 54,530રૂ. 54,330રૂ. 200
100 ગ્રામરૂ. 5,45,300રૂ. 5,43,300રૂ. 2,000
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 27, 2024રૂ. 6,665 ( 25 )રૂ. 7,271 ( 27 )
May 26, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 25, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 24, 2024રૂ. 6,640 ( -90 )રૂ. 7,244 ( -98 )
May 23, 2024રૂ. 6,730 ( -100 )રૂ. 7,342 ( -109 )
May 22, 2024રૂ. 6,830 ( 0 )રૂ. 7,451 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,830 ( -60 )રૂ. 7,451 ( -65 )
May 20, 2024રૂ. 6,890 ( 50 )7,516 ( 54 )
May 19, 2024રૂ. 6,840 ( 0 )રૂ. 7,462 ( 0 )
May 18, 2024રૂ. 6,840 ( 80 )રૂ. 7,462 ( 87 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment