સોનાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક રૂ. 3300નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના (29-04-2024 ના) સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

સોનાના ભાવ Gold Price:

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,655 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -30નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,240 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -240નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,550 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -300 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,65,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,655રૂ. 6,685રૂ. -30
8 ગ્રામરૂ. 53,240રૂ. 53,480રૂ. -240
10 ગ્રામરૂ. 66,550રૂ. 66,850રૂ. -300
100 ગ્રામરૂ. 6,65,500રૂ. 6,68,500રૂ. -3,000
gold price

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,260 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -33 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,080 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -264 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોના ના મોટી ઉથલપાથલ, રૂ. 3800નો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના (25-04-2024 ના) સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -330 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,26,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,300 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,260રૂ. 7,293રૂ. -33
8 ગ્રામરૂ. 58,080રૂ. 58,344રૂ. -264
10 ગ્રામરૂ. 72,600રૂ. 72,930રૂ. -330
100 ગ્રામરૂ. 7,26,000રૂ. 7,29,300રૂ. -3,300
gold price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,445 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -24 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,560 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -192 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,450 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -240 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,44,500 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -2,400 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,445રૂ. 5,469રૂ. -24
8 ગ્રામરૂ. 43,560રૂ. 43,752રૂ. -192
10 ગ્રામરૂ. 54,450રૂ. 54,690રૂ. -240
100 ગ્રામરૂ. 5,44,500રૂ. 5,46,900રૂ. -2,400
gold price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
Apr 29, 2024રૂ. 66,550 ( -300 )રૂ. 72,600 ( -330 )
Apr 28, 2024રૂ. 66,850 ( 0 )રૂ. 72,930 ( 0 )
Apr 27, 2024રૂ. 66,850 ( 200 )રૂ. 72,930 ( 220 )
Apr 26, 2024રૂ. 66,650 ( 400 )રૂ. 72,710 ( 440 )
Apr 25, 2024રૂ. 66,250 ( -350 )રૂ. 72,270 ( -380 )
Apr 24, 2024રૂ. 66,600 ( 450 )રૂ. 72,650 ( 490 )
Apr 23, 2024રૂ. 66,150 ( -1,400 )રૂ. 72,160 ( -1,530 )
Apr 22, 2024રૂ. 67,550 ( -500 )73,690 ( -550 )
Apr 21, 2024રૂ. 68,050 ( 0 )રૂ. 74,240 ( 0 )
Apr 20, 2024રૂ. 68,050 ( -100 )રૂ. 74,240 ( -100 )
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment