સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: સોનામાં રૂ. 4,400 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

22 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,670 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -40નો ફેરફાર થયો છે. તેમજ આજના સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,360 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -320નો ફેરફાર થયો છે.

Gold Whatsapp invite

આ સિવાય 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -400 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 22 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,67,000 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -4,000 ફેરફાર થયો છે.

22 કેરેટ સોનાના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,670રૂ. 6,710રૂ. -40
8 ગ્રામરૂ. 53,360રૂ. 53,680રૂ. -320
10 ગ્રામરૂ. 66,700રૂ. 67,100રૂ. -400
100 ગ્રામરૂ. 6,67,000રૂ. 6,71,000રૂ. -4,000

24 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,276 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -44 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,208 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -352 ફેરફાર થયો છે.

આ પણ વાંચો: સોનાના ભાવમાં મોટી ઉથલપાથલ: 10,900 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો, જાણો આજના સોનાના ભાવ

આ સિવાય 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,760 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -440 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 24 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,27,600 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -4,400 ફેરફાર થયો છે.

24 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,276રૂ. 7,320રૂ. -44
8 ગ્રામરૂ. 58,208રૂ. 58,560રૂ. -352
10 ગ્રામરૂ. 72,760રૂ. 73,200રૂ. -440
100 ગ્રામરૂ. 7,27,600રૂ. 7,32,000રૂ. -4,400
Gold Price

18 કેરેટ સોનાના ભાવ:-

આજના 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા સોનાના ભાવની વાત કરીએ તો, આજે 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,457 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -33 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 43,656 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -264 ફેરફાર થયો છે.

આ સિવાય 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 54,570 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -330 ફેરફાર થયો છે. તેમજ 18 કેરેટની ગુણવત્તાવાળા 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 5,45,700 છે, જે ગઈકાલની સરખામણીએ તેમાં રૂ. -3,300 ફેરફાર થયો છે.

18 કેરેટ સોના ના ભાવ
વજનઆજનો ભાવગઈ કાલનો ભાવભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 5,457રૂ. 5,490રૂ. -33
8 ગ્રામરૂ. 43,656રૂ. 43,920રૂ. -264
10 ગ્રામરૂ. 54,570રૂ. 54,900રૂ. -330
100 ગ્રામરૂ. 5,45,700રૂ. 5,49,000રૂ. -3,300
Gold Price

છેલ્લાં 10 દિવસના સોનાના ભાવ:-

છેલ્લાં 10 દિવસના સોના ના ભાવ
તારીખ22 કેરેટના ભાવ24 કેરેટના ભાવ
May 30, 2024રૂ. 6,670 ( -40 )રૂ. 7,276 ( -44 )
May 29, 2024રૂ. 6,710 ( 25 )રૂ. 7,320 ( 27 )
May 28, 2024રૂ. 6,685 ( 20 )રૂ. 7,293 ( 22 )
May 27, 2024રૂ. 6,665 ( 25 )રૂ. 7,271 ( 27 )
May 26, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 25, 2024રૂ. 6,640 ( 0 )રૂ. 7,244 ( 0 )
May 24, 2024રૂ. 6,640 ( -90 )રૂ. 7,244 ( -98 )
May 23, 2024રૂ. 6,730 ( -100 )7,342 ( -109 )
May 22, 2024રૂ. 6,830 ( 0 )રૂ. 7,451 ( 0 )
May 21, 2024રૂ. 6,830 ( -60 )રૂ. 7,451 ( -65 )
Gold Price
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment