ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 05-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 05-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 05-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 466થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 881થી રૂ. 1351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3401થી રૂ. 5026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 1426 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 5201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 2891 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 61થી રૂ. 271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1381થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 781થી રૂ. 781 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 941થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2341થી રૂ. 2691 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 7001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 216થી રૂ. 244 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 251થી રૂ. 431 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના ગોંડલના ભાવ

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1911થી રૂ. 1911 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.10011551
ઘઉં લોકવન450551
ઘઉં ટુકડા466651
મગફળી જીણી8811351
સિંગ ફાડીયા8001561
એરંડા / એરંડી7111176
જીરૂ34015026
ક્લંજી10003621
વરીયાળી6011426
ધાણા10012201
મરચા સૂકા પટ્ટો5015201
લસણ સુકું8912891
ડુંગળી લાલ61271
અડદ13811881
મઠ781781
તુવેર10002271
રાયડો811941
રાય11011121
મેથી6511241
સુવાદાણા12261226
કાંગ941941
મરચા6513001
મગફળી જાડી8011361
સફેદ ચણા11012191
તલ – તલી23412691
ઇસબગુલ16512001
ધાણી11012601
મરચા સૂકા ઘોલર7017001
ડુંગળી સફેદ216244
બાજરો251431
જુવાર451881
મકાઇ200481
મગ7761931
ચણા10011151
વાલ4911671
વાલ પાપડી19111911
સોયાબીન801906
રજકાનું બી12011201
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment