ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના ગોંડલના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1586 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1661 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2026 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 4701 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 81થી રૂ. 311 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1391 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 3101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 741થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2351 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 182થી રૂ. 232 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 371થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 471થી રૂ. 471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1926 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 4811થી રૂ. 1626 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1526 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 526થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011586
ઘઉં લોકવન440566
ઘઉં ટુકડા450711
મગફળી જીણી8211321
સિંગ ફાડીયા9011661
એરંડા / એરંડી7011176
જીરૂ30004776
વરીયાળી15002001
ધાણા10002026
મરચા સૂકા પટ્ટો6514701
લસણ સુકું8112201
ડુંગળી લાલ81311
અડદ11011801
મઠ851851
તુવેર10212061
રાયડો831971
મેથી7261261
કાંગ6761391
મરચા6513101
મગફળી જાડી7411246
ધાણી11002351
ડુંગળી સફેદ182232
બાજરો371461
જુવાર831961
મકાઇ471471
મગ15011926
વાલ48111626
વાલ પાપડી4911751
ચોળા / ચોળી14001526
સોયાબીન526891
ગોગળી8911231
વટાણા12511251
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment