જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 20-02-2024 ના જામનગરના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jamnagar Apmc Rate 20-03-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 20-03-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 507 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1985 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 270 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1290 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 971 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1435 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 4015 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ડુંગળીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate 20-03-2024):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001595
જુવાર500555
બાજરો300470
ઘઉં400507
મગ12001600
અડદ12001800
તુવેર15001985
ચોળી200270
વાલ9001290
મેથી10001180
ચણા10001142
ચણા સફેદ12002000
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501255
એરંડા10501148
રાયડો800971
રાઈ10001435
લસણ8402300
જીરૂ3,0004,750
અજમો24004015
ધાણા11001600
ધાણી14002400
મરચા સૂકા5003200
ડુંગળી50280
સોયાબીન800860
Jamnagar Apmc Rate 20-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment