રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 09-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 09-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 488થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 482થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 690થી રૂ. 775 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 975 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2238 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1715થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1610થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1560થી રૂ. 1690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1313 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2815 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 551થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2460 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1801 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 892 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3161 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1815 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4500થી રૂ. 5286 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2460 સુધીના બોલાયા હતા.

અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3400થી રૂ. 3929 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 985 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14101581
ઘઉં લોકવન488530
ઘઉં ટુકડા482620
જુવાર સફેદ690775
જુવાર લાલ820975
બાજરી400470
તુવેર18402238
ચણા પીળા11601235
ચણા સફેદ14002200
અડદ17151971
મગ16102090
વાલ દેશી10002100
વાલ પાપડી12002000
ચોળી20002900
મઠ10001180
વટાણા11501700
સીંગદાણા15601690
મગફળી જાડી11401313
મગફળી જીણી11601310
તલી24002815
સુરજમુખી551551
એરંડા9501081
અજમો17002460
સુવા13501801
સોયાબીન850892
સીંગફાડા11701550
કાળા તલ27003161
લસણ14003250
ધાણા12751575
મરચા સુકા9502700
ધાણી13501900
વરીયાળી11001815
જીરૂ45005286
રાય11201300
મેથી9501350
ઇસબગુલ16002460
અશેરીયો20012001
કલોંજી34003929
રાયડો850985
રજકાનું બી35004400
ગુવારનું બી10001018
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment