રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 30-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1576 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 509થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 690થી રૂ. 763 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2415 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1243 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1490થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1966 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1855 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2005 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 1818 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1307 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1244 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2350થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 625થી રૂ. 702 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2527 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 844થી રૂ. 883 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2970થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 3225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2002 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4490 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2232 સુધીના બોલાયા હતા.

અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 2007થી રૂ. 2007 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3700થી રૂ. 3990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 981 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.13001576
ઘઉં લોકવન492545
ઘઉં ટુકડા509620
જુવાર સફેદ690763
જુવાર લાલ700850
જુવાર પીળી400470
બાજરી370440
તુવેર18002415
ચણા પીળા11251243
ચણા સફેદ14902200
અડદ14501966
મગ14001855
વાલ દેશી11001950
વાલ પાપડી15002005
મઠ10401210
વટાણા15501818
સીંગદાણા15901680
મગફળી જાડી11051307
મગફળી જીણી11111244
તલી23502650
સુરજમુખી625702
એરંડા10001077
અજમો20002527
સુવા11001500
સોયાબીન844883
સીંગફાડા10901575
કાળા તલ29703250
લસણ13503225
ધાણા11801750
મરચા સુકા8002600
ધાણી14002002
વરીયાળી9201630
જીરૂ3,8504,490
રાય10001,300
મેથી9001300
ઇસબગુલ18002232
અશેરીયો20072007
કલોંજી37003990
રાયડો900981
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment