રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 11-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 11-05-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 610 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 690થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2184 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2201થી રૂ. 2781 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1725 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 1329 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 1308 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2911 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 540થી રૂ. 1008 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 954થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2876થી રૂ. 3190 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1785 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4400થી રૂ. 5336 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2150થી રૂ. 2770 સુધીના બોલાયા હતા.

અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3918થી રૂ. 3942 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14001570
ઘઉં લોકવન480530
ઘઉં ટુકડા481610
જુવાર સફેદ690800
જુવાર લાલ800925
જુવાર પીળી400500
બાજરી390511
તુવેર18502301
ચણા પીળા11701250
ચણા સફેદ14502260
અડદ18001970
મગ17002184
વાલ દેશી12001920
વાલ પાપડી12002150
ચોળી22012781
વટાણા9001725
સીંગદાણા15751680
મગફળી જાડી11711329
મગફળી જીણી11511308
તલી24002911
સુરજમુખી5401008
એરંડા9541094
અજમો20002450
સુવા14001600
સોયાબીન825880
સીંગફાડા11501565
કાળા તલ28763190
લસણ14003000
ધાણા12501550
મરચા સુકા10502800
ધાણી13251785
વરીયાળી11001690
જીરૂ4,4005,336
રાય11301,320
મેથી9601360
ઇસબગુલ21502770
અશેરીયો16001900
કલોંજી39183942
રાયડો870990
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 11-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment