રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 13-05-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 486થી રૂ. 531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 483થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 810થી રૂ. 915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 461 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1861થી રૂ. 2325 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1771થી રૂ. 1981 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 2600થી રૂ. 2936 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1615 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1590થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 1305 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2680 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 895 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2734થી રૂ. 3138 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1255થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4600થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1390 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2790 સુધીના બોલાયા હતા.

અશેરીયોના બજાર ભાવ રૂ. 2025થી રૂ. 205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3750થી રૂ. 3950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14501550
ઘઉં લોકવન486531
ઘઉં ટુકડા483620
જુવાર સફેદ650790
જુવાર લાલ810915
જુવાર પીળી400461
બાજરી390515
તુવેર18612325
ચણા પીળા11601240
ચણા સફેદ14002251
અડદ17711981
મગ17002201
વાલ દેશી10001850
વાલ પાપડી11502031
ચોળી26002936
વટાણા14001615
સીંગદાણા15901680
મગફળી જાડી11751350
મગફળી જીણી11411301
તલી21002900
સુરજમુખી6301305
એરંડા9701087
અજમો15002680
સુવા11501750
સોયાબીન831895
સીંગફાડા11501565
કાળા તલ27343138
લસણ15003400
ધાણા12551600
મરચા સુકા11002900
ધાણી13251780
વરીયાળી12002115
જીરૂ4,6005,500
રાય11301,280
મેથી9601390
ઇસબગુલ20002790
અશેરીયો2025205
કલોંજી37503950
રાયડો860990
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment