રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) રાજકોટના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 16-04-2024

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 528 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2386 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 1760 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1357થી રૂ. 1754 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1575થી રૂ. 1680 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1345 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 2750 સુધીના બોલાયા હતા.

સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1018થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1521થી રૂ. 2400 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 895થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા.

કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 3320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના રાજકોટના બજાર ભાવ

મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3300થી રૂ. 4168 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1380 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1330 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 3555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.12751531
ઘઉં લોકવન480528
ઘઉં ટુકડા500640
જુવાર સફેદ730820
જુવાર લાલ800900
જુવાર પીળી425500
બાજરી370430
તુવેર15002386
ચણા પીળા10801245
અડદ14501900
મગ17502000
વાલ દેશી8251760
વાલ પાપડી9002200
મઠ10501190
વટાણા13571754
કળથી17002050
સીંગદાણા15751680
મગફળી જાડી11201345
મગફળી જીણી11001241
તલી24002750
સુરજમુખી6301045
એરંડા10181099
અજમો15212400
સુવા9001200
સોયાબીન895910
સીંગફાડા11601540
કાળા તલ29003161
લસણ12753320
ધાણા12001700
મરચા સુકા11003600
ધાણી13002200
વરીયાળી8001450
જીરૂ3,3004,168
રાય11801,380
મેથી9751330
ઇસબગુલ18002200
કલોંજી32003555
રાયડો880970
રાજકોટ Rajkot Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment