ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ Gondal Apmc Rate 16-04-2024

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1496 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 656 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 676 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 911થી રૂ. 1306 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 3151થી રૂ. 3151 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ લાલના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4371 સુધીના બોલાયા હતા.

ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3511 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1391 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 4301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 891થી રૂ. 3191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 86થી રૂ. 276 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1831 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મઠના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2241 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1141થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 631થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 426થી રૂ. 611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 3001 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 1356 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ – તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1421 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 5901 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) ગોંડલના બજાર ભાવ

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 202થી રૂ. 248 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 751 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1776 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011496
ઘઉં લોકવન460656
ઘઉં ટુકડા470676
મગફળી જીણી9111306
સિંગ ફાડીયા8011601
એરંડા / એરંડી8111116
તલ કાળા31513151
તલ લાલ30003000
જીરૂ36014371
ક્લંજી12003511
વરીયાળી8011391
ધાણા10011851
મરચા સૂકા પટ્ટો5014301
લસણ સુકું8913191
ડુંગળી લાલ86276
અડદ12511831
મઠ700700
તુવેર11012241
રાય11411141
મેથી6311191
સુવાદાણા10001000
કાંગ11111111
સુરજમુખી426611
મરચા6013001
મગફળી જાડી8511356
સફેદ ચણા12262141
તલ – તલી23002801
ઇસબગુલ12011421
ધાણી11012151
મરચા સૂકા ઘોલર6515901
ડુંગળી સફેદ202248
બાજરો351481
જુવાર501751
મગ13011776
ચણા11011241
વાલ5011851
વાલ પાપડી5012101
ચોળા / ચોળી28012801
ગોંડલ Gondal Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment