રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-03-2024 ના રાજકોટના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Rajkot Apmc Rate 21-03-2024:

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot APMC Market Yard) ના તા. 21-03-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી.ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 476થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવાર સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 960 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવાર લાલના બજાર ભાવ રૂ. 760થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવાર પીળીના બજાર ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 475 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરીના બજાર ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા પીળાના બજાર ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1960 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1566થી રૂ. 1915 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલ દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા.

વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાળા તલના બજાર ભાવ રૂ. 2934થી રૂ. 3204 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સુકાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4250થી રૂ. 4947 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: કપાસમાં ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના કપાસના બજાર ભાવ

રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1144થી રૂ. 1340 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1320 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા.

કલોંજીના બજાર ભાવ રૂ. 3250થી રૂ. 3571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot Apmc Rate 21-03-2024):

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી.14001600
ઘઉં લોકવન476540
ઘઉં ટુકડા498585
જુવાર સફેદ870960
જુવાર લાલ7601141
જુવાર પીળી401475
બાજરી390470
તુવેર16002116
ચણા પીળા9801120
અડદ13001960
મગ15661915
વાલ દેશી9001600
વટાણા11301470
તલી23002626
એરંડા10801140
સુવા12261226
સોયાબીન855875
કાળા તલ29343204
લસણ12502850
ધાણા12001580
મરચા સુકા12003200
ધાણી14501905
વરીયાળી10601901
જીરૂ4,2504,947
રાય11441,340
મેથી10301320
ઇસબગુલ18002250
કલોંજી32503571
રાયડો870940
Rajkot Apmc Rate 21-03-2024
WhatsApp Group Join Now

5 thoughts on “રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 21-03-2024 ના રાજકોટના ભાવ”

Leave a Comment