આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (09/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 09/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1596 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 751 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1311 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 726થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા.

ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3791 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 6001 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 2391 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 431 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1251થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 676થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 1431 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 4001 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1316 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 3051 સુધીના બોલાયા હતા.

સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 7501 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 190થી રૂ. 252 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 791થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1651થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 1461 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 09/03/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011596
ઘઉં લોકવન440631
ઘઉં ટુકડા450751
મગફળી જીણી8111311
સિંગ ફાડીયા8001611
એરંડા / એરંડી7261166
ક્લંજી20003791
ધાણા10011511
મરચા સૂકા પટ્ટો8016001
લસણ સુકું9912391
ડુંગળી લાલ71431
અડદ12511701
તુવેર10012041
રાયડો776921
રાય11261126
મેથી6761411
કાંગ6261431
મરચા7514001
મગફળી જાડી7011316
નવા ધાણા10012201
નવી ધાણી11013051
સફેદ ચણા11262076
ધાણી10011461
મરચા સૂકા ઘોલર7517501
ડુંગળી સફેદ190252
બાજરો381381
જુવાર791901
મકાઇ481481
મગ16511651
ચણા9001136
વાલ4911461
સોયાબીન751866
વટાણા4511141
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment