આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 11/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1611 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 576 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2926થી રૂ. 3741 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 5801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2491 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 71થી રૂ. 386 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1201થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 776થી રૂ. 1401 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 2801 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા.

નવા ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2176 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે નવી ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 3251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 1441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 4601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 242 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 381થી રૂ. 381 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1431થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1541 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલ પાપડીના બજાર ભાવ રૂ. 1731થી રૂ. 1731 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 3151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Today 11/03/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011611
ઘઉં લોકવન450576
ઘઉં ટુકડા460771
મગફળી જીણી8011236
સિંગ ફાડીયા9501651
એરંડા / એરંડી6511171
જીરૂ40005451
ક્લંજી29263741
વરીયાળી20012001
ધાણા10611451
મરચા સૂકા પટ્ટો7515801
લસણ સુકું10012491
ડુંગળી લાલ71386
અડદ12311751
તુવેર10412051
રાયડો851921
રાય12011201
મેથી7761401
કાંગ11111111
મરચા7012801
મગફળી જાડી7511321
નવા ધાણા10512176
નવી ધાણી11513251
સફેદ ચણા11012051
ધાણી13111441
મરચા સૂકા ઘોલર8014601
ડુંગળી સફેદ180242
બાજરો381381
જુવાર821901
મકાઇ461511
મગ14311971
ચણા10001141
વાલ5011541
વાલ પાપડી17311731
ચોળા / ચોળી6513151
સોયાબીન600876
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment