આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (15/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 15/03/2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1606 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 721 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 1181 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3200થી રૂ. 5126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ક્લંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 3651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 7201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણ સુકુંના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 2291 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 91થી રૂ. 366 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 826થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મઠના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 941 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 909થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 831થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 3901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવાર બીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 711થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 2126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2676 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકા ઘોલરના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 8001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 190થી રૂ. 238 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1531થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 626થી રૂ. 3351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 15/03/2024 Gondal Apmc Rate):
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011606
ઘઉં લોકવન440626
ઘઉં ટુકડા450721
મગફળી જીણી8311256
સિંગ ફાડીયા10001651
એરંડા / એરંડી8011181
જીરૂ32005126
ક્લંજી15003651
વરીયાળી12761276
ધાણા10002126
મરચા સૂકા પટ્ટો7017201
લસણ સુકું8412291
ડુંગળી લાલ91366
અડદ8261751
મઠ751941
તુવેર10002041
રાયડો909921
રાય8311261
મેથી7001291
મરચા7013901
ગુવાર બી901901
મગફળી જાડી7111321
સફેદ ચણા11112126
ઇસબગુલ15002676
ધાણી11003501
મરચા સૂકા ઘોલર6518001
ડુંગળી સફેદ190238
બાજરો351401
જુવાર500881
મકાઇ501501
મગ15311901
ચણા10011131
વાલ5011800
ચોળા / ચોળી6263351
સોયાબીન800871
ગોગળી8001321
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment