આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18/03/2024) કપાસ, મગફળી, ડુંગળી, ધાણા, સોયાબીન વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના તા. 18/03/2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસ બી. ટી.ના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1596 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 726 સુધીના બોલાયા હતા.

સિંગ ફાડીયાના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1671 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડા / એરંડીના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1176 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકા પટ્ટોના બજાર ભાવ રૂ. 751થી રૂ. 4801 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી લાલના બજાર ભાવ રૂ. 91થી રૂ. 336 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1761 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 931થી રૂ. 961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયના બજાર ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 1411થી રૂ. 1411 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચાના બજાર ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 4401 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સફેદ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી નવીના બજાર ભાવ રૂ. 731થી રૂ. 1346 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2851 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 180થી રૂ. 224 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 411 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 911 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 451 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 1676 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળા / ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1276થી રૂ. 2061 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોગળીના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Today 18/03/2024 Gondal Apmc Rate):

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal APMC Market Yard) ના બજાર ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ બી. ટી.11011596
ઘઉં લોકવન440561
ઘઉં ટુકડા450726
સિંગ ફાડીયા9011671
એરંડા / એરંડી9211176
ધાણા10012076
મરચા સૂકા પટ્ટો7514801
ડુંગળી લાલ91336
અડદ6001761
તુવેર10002061
રાયડો931961
રાય10311161
મેથી7001271
કાંગ14111411
મરચા7014401
મગફળી જાડી8111236
સફેદ ચણા11512261
મગફળી નવી7311346
ધાણી11012851
ડુંગળી સફેદ180224
બાજરો411411
જુવાર821911
મકાઇ451451
મગ17001901
ચણા10011131
વાલ5011676
ચોળા / ચોળી12762061
સોયાબીન801881
ગોગળી9011241
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment