આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 03/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 02/11/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3550થી 4485 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2790 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1810
બાજરો 370 445
ઘઉં 380 500
મગ 950 1450
અડદ 1000 1560
ચોળી 900 1370
વાલ 850 1400
મેથી 900 925
ચણા 800 880
મગફળી જીણી 1100 1905
મગફળી જાડી 1000 1265
તલ 2000 2660
રાયડો 1100 1221
લસણ 80 420
જીરૂ 3550 4485
અજમો 1200 2790
ધાણા 1800 2065
ડુંગળી 90 425
મરચા સૂકા 1500 6005
સોયાબીન 970 1062
વટાણા 500 820

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3201થી 4401 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1101થી 2171 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 426 530
ઘઉં ટુકડા 430 590
કપાસ 1591 1826
મગફળી જીણી 925 1371
મગફળી જાડી જૂની 840 1351
મગફળી નં.૬૬ 1550 1791
શીંગ ફાડા 1191 1641
એરંડા 1006 1401
તલ 2026 2661
કાળા તલ 1600 2576
જીરૂ 3201 4481
કલંજી 1401 2381
ધાણા 1101 2171
ધાણી 1200 2191
લસણ 111 371
ડુંગળી 101 471
જુવાર 401 651
મકાઈ 181 461
મગ 971 1471
ચણા 771 871
વાલ 1451 2331
અડદ 851 1521
ચોળા/ચોળી 600 1101
મઠ 1181 1351
તુવેર 551 1481
સોયાબીન 900 1061
મેથી 911 1081
ગોગળી 741 1201
કાંગ 441 441
વટાણા 701 861

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 3920  સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2166 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1720
ઘઉં 400 509
ઘઉં ટુકડા 460 532
બાજરો 400 452
જુવાર 401 401
ચણા 750 869
અડદ 1400 1560
તુવેર 1300 1512
મગફળી જીણી 1050 1668
મગફળી જાડી 1000 1280
એરંડા 1300 1377
તલ 2150 2535
જીરૂ 3800 3920
ધાણા 1900 2166
મગ 1300 1415
સીંગદાણા જાડા 1300 1395
સોયાબીન 900 1068

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4474 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2283થી 2583 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1688 1780
ઘઉં 482 560
તલ 1780 2540
મગફળી જીણી 973 1415
જીરૂ 2540 4474
બાજરો 409 469
મગ 1169 1371
અડદ 1200 1554
ચણા 735 869
એરંડા 1385 1385
ગુવારનું બી 852 886
તલ કાળા 2283 2585
સોયાબીન 950 1060
મેથી 751 939
રાઈ 1024 1038
રજકાનું બી 1640 3750

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2540થી 4474 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2283થી 2583 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1688 1780
ઘઉં 482 560
તલ 1780 2540
મગફળી જીણી 973 1415
જીરૂ 2540 4474
બાજરો 409 469
મગ 1169 1371
અડદ 1200 1554
ચણા 735 869
એરંડા 1385 1385
ગુવારનું બી 852 886
તલ કાળા 2283 2585
સોયાબીન 950 1060
મેથી 751 939
રાઈ 1024 1038
રજકાનું બી 1640 3750

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2462થી 2572 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2590થી 2590 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 995 1735
શીંગ નં.૫ 1086 1415
શીંગ નં.૩૯ 1062 1211
શીંગ ટી.જે. 1089 1182
મગફળી જાડી 1072 1285
જુવાર 848 848
બાજરો 382 512
ઘઉં 400 619
મકાઈ 451 501
અડદ 499 1251
મગ 1028 1198
સોયાબીન 937 1059
ચણા 720 1021
તલ 2462 2572
તલ કાળા 2590 2590
મેથી 610 610
ડુંગળી 79 492
ડુંગળી સફેદ 105 416
નાળિયેર (100 નંગ) 470 2070

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4520 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1789 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1650 1789
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 481 571
જુવાર સફેદ 540 790
જુવાર પીળી 411 495
બાજરી 275 405
તુવેર 1025 1450
ચણા પીળા 750 896
ચણા સફેદ 1700 2389
અડદ 1196 1540
મગ 1075 1490
વાલ દેશી 1740 2080
વાલ પાપડી 2011 2135
ચોળી 1050 1350
મઠ 1200 1400
વટાણા 535 835
કળથી 780 1105
સીંગદાણા 1640 1725
મગફળી જાડી 1050 1310
મગફળી જીણી 1070 1275
તલી 2280 2596
સુરજમુખી 811 1171
એરંડા 1350 1431
અજમો 1531 1861
સુવા 1280 1511
સોયાબીન 1000 1100
સીંગફાડા 1235 1628
કાળા તલ 2000 2649
લસણ 121 360
ધાણા 1800 2122
જીરૂ 3700 4520
રાય 1000 1220
મેથી 980 1190
કલોંજી 2100 2250
રાયડો 970 1218
રજકાનું બી 3500 4025
ગુવારનું બી 890 920

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *