આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 09/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 09/11/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3150થી 4530 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1300થી 2700 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1870
જુવાર 350 550
બાજરો 350 460
ઘઉં 406 541
મગ 1000 1515
અડદ 900 1560
ચોળી 1100 1345
મેથી 1000 1011
ચણા 825 870
મગફળી જીણી 1000 1950
મગફળી જાડી 950 1255
એરંડા 1350 1405
તલ 2170 2970
રાયડો 1150 1243
લસણ 80 462
જીરૂ 3150 4530
અજમો 1300 2700
ડુંગળી 125 450
મરચા સૂકા 2250 6790
સોયાબીન 900 1085
વટાણા 400 655
કલોંજી 1800 2390

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3751થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2121 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 420 546
ઘઉં ટુકડા 430 580
કપાસ 1451 1821
મગફળી જીણી 920 1341
મગફળી જાડી 825 1311
મગફળી નં.૬૬ 1100 1761
શીંગ ફાડા 1131 1621
એરંડા 1041 1441
તલ 2351 2911
કાળા તલ 2151 2776
તલ લાલ 2691 2741
જીરૂ 3751 4601
ઈસબગુલ 3181 3181
કલંજી 1200 2421
ધાણા 1000 2121
ધાણી 1100 2091
મરચા 1501 6901
ડુંગળી 51 371
ગુવારનું બી 911 911
જુવાર 571 801
મકાઈ 441 461
મગ 861 1481
ચણા 776 871
વાલ 521 2301
વાલ પાપડી 1851 1851
અડદ 841 1551
ચોળા/ચોળી 701 901
મઠ 1401 1401
તુવેર 876 1501
સોયાબીન 971 1141
રાઈ 951 1121
મેથી 700 1121
અજમો 1626 1626
ગોગળી 651 1241
કાળી જીરી 751 1826
વટાણા 531 871

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4200થી 4200 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1900થી 2195 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1781
ઘઉં 450 564
બાજરો 300 405
ચણા 760 870
અડદ 1250 1590
તુવેર 1200 1478
મગફળી જીણી 1050 1250
મગફળી જાડી 1100 1280
મગફળી ૬૬નં. 1500 1711
સીંગફાડા 1100 1475
તલ 2550 2809
તલ કાળા 2000 2828
જીરૂ 4200 4200
ધાણા 1900 2195
સોયાબીન 1000 1175
વટાણા 731 731

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2660થી 4630 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 1380થી 2380 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1701 1817
ઘઉં 516 586
તલ 2250 2962
મગફળી જીણી 1000 1550
જીરૂ 2660 4630
બાજરો 382 586
અડદ 1246 1520
ચણા 600 832
ગુવારનું બી 792 926
તલ કાળા 2380 2380
સોયાબીન 900 1088
મેથી 1021 1021

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1680થી 1780 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2794 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1680 1780
મગફળી ૯નં. 1288 1700
મગફળી મઠડી 1245 1520
મગફળી જાડી 1050 1300
તલ 2000 2794
તલ કાળા 2500 2500
એરંડા 1388 1388
ઘઉં ટુકડા 442 636
બાજરો 375 512
જુવાર 449 449
મકાઈ 425 425
સોયાબીન 1067 1029
અડદ 1256 1450
ચણા 740 740
ધાણા 1660 1700
મેથી 972 1093

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2492થી 2939 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2453થી 2563 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1669 1842
શીંગ નં.૫ 1260 1437
શીંગ નં.૩૯ 1075 1217
શીંગ ટી.જે. 1062 1223
મગફળી જાડી 1100 1300
જુવાર 400 647
બાજરો 393 571
ઘઉં 435 640
મકાઈ 400 516
અડદ 1290 1910
મગ 1151 1401
સોયાબીન 700 1120
ચણા 699 840
તલ 2492 2939
તલ કાળા 2453 2563
તુવેર 498 1101
ડુંગળી 100 333
ડુંગળી સફેદ 112 316
નાળિયેર (100 નંગ) 500 1782

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3800થી 4620 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1675થી 1857 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1675 1857
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 490 605
જુવાર સફેદ 650 825
જુવાર પીળી 385 505
બાજરી 300 511
તુવેર 1100 1508
ચણા પીળા 740 890
ચણા સફેદ 1700 2450
અડદ 1191 1551
મગ 1250 1437
વાલ દેશી 1685 2035
વાલ પાપડી 1950 2135
ચોળી 1100 1351
મઠ 1200 1500
વટાણા 450 855
કળથી 765 1185
સીંગદાણા 1605 1680
મગફળી જાડી 1070 1317
મગફળી જીણી 1050 1265
તલી 2470 2915
સુરજમુખી 791 1205
એરંડા 1200 1427
અજમો 1360 1865
સુવા 1275 1521
સોયાબીન 1000 1140
સીંગફાડા 1205 1600
કાળા તલ 2470 2780
લસણ 125 361
ધાણા 1950 2030
મરચા સુકા 2500 6500
વરીયાળી 1500 2225
જીરૂ 3800 4620
રાય 1050 1300
મેથી 940 1156
કલોંજી 2138 2350
રાયડો 1000 1205
રજકાનું બી 3500 4174
ગુવારનું બી 915 945

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment