આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 11/11/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

આજના તા. 11/11/2022 ને શુક્રવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, તળાજા, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3370થી 4500 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1200થી 2810 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1600 1850
બાજરો 370 470
ઘઉં 350 519
મગ 1200 1515
અડદ 900 1560
ચોળી 1100 1245
ચણા 810 880
મગફળી જીણી 1000 2050
મગફળી જાડી 900 1275
એરંડા 1250 1387
તલ 2450 3250
રાયડો 1125 1295
લસણ 62 400
જીરૂ 3370 4500
અજમો 1200 2810
ડુંગળી 100 415
મરચા સૂકા 1000 6600
સોયાબીન 900 1075
વટાણા 400 770

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3501થી 4601 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1000થી 2071 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 430 548
ઘઉં ટુકડા 440 608
શીંગ ફાડા 1041 1621
એરંડા 1046 1426
તલ 2500 3231
કાળા તલ 2001 2776
તલ લાલ 2901 2901
જીરૂ 3501 4601
ઈસબગુલ 2326 3001
કલંજી 1076 2461
ધાણા 1000 2071
ધાણી 1701 1991
મરચા 1401 6901
ડુંગળી 71 461
જુવાર 461 761
મકાઈ 400 441
મગ 801 1461
ચણા 781 866
વાલ 801 2401
અડદ 876 1521
ચોળા/ચોળી 1081 1441
મઠ 1411 1411
તુવેર 726 1481
સોયાબીન 900 1141
રાયડો 976 1151
રાઈ 1121 1221
મેથી 651 1051
ગોગળી 601 1171
સુરજમુખી 941 941
વટાણા 400 851

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તલ કાળાનો ભાવ રૂ. 2250થી 2838 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 1800થી 2000 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1700 1835
ઘઉં 450 544
બાજરો 380 380
ચણા 760 850
અડદ 1300 1606
તુવેર 1200 1495
મગફળી જીણી 1000 1240
મગફળી જાડી 1050 1290
મગફળી ૬૬નં. 1400 1638
તલ 2550 3016
તલ કાળા 2250 2838
ધાણા 1800 2000
મગ 1000 1300
સોયાબીન 1000 1203
વટાણા 450 616

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2550થી 4540 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2000થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1751 1865
ઘઉં 501 605
તલ 2500 3080
મગફળી જીણી 950 1416
જીરૂ 2550 4540
બાજરો 390 484
જુવાર 740 772
અડદ 1241 1549
ચણા 650 838
ગુવારનું બી 905 905
તલ કાળા 2000 2800
સોયાબીન 925 1092
મેથી 996 1053
રાયડો 1140 1191

 

તળાજા માર્કેટ યાર્ડ (Talaja Market Yard):

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1455થી 1733 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2150થી 2961 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના તળાજા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Talaja APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1805
મગફળી ૯નં. 1455 1733
મગફળી મઠડી 1255 1482
મગફળી જાડી 1050 1240
તલ 2150 2961
એરંડા 1170 1170
ઘઉં ટુકડા 392 602
બાજરો 373 530
જુવાર 379 470
સોયાબીન 950 1102
અડદ 1037 1431
ચણા 744 846
મેથી 755 822
રાઈ 1200 1200
રાજગરો 927 927

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2925થી 3100 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કાળા તલનો ભાવ રૂ. 2500થી 2500 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1680 1777
શીંગ નં.૫ 1264 1422
શીંગ નં.૩૯ 1036 1222
શીંગ ટી.જે. 1080 1151
મગફળી જાડી 1000 1350
જુવાર 465 830
બાજરો 405 520
ઘઉં 418 676
મકાઈ 528 528
અડદ 841 1754
મગ 710 1112
સોયાબીન 1069 1115
ચણા 731 822
તલ 2925 3100
તલ કાળા 2500 2500
અજમો 1000 1201
મેથી 600 1010
ડુંગળી 100 326
ડુંગળી સફેદ 100 312
નાળિયેર (100 નંગ) 634 1926

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3700થી 4600 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1780થી 1858 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1780 1858
ઘઉં લોકવન 480 540
ઘઉં ટુકડા 490 590
જુવાર સફેદ 570 821
જુવાર પીળી 425 505
બાજરી 270 400
મકાઇ 433 433
તુવેર 1060 1466
ચણા પીળા 760 874
ચણા સફેદ 1900 2481
અડદ 1186 1570
મગ 1300 1520
વાલ દેશી 1675 2031
વાલ પાપડી 2000 2150
ચોળી 1100 1400
મઠ 1400 1650
વટાણા 470 840
કળથી 811 1201
સીંગદાણા 1600 1670
મગફળી જાડી 1060 1301
મગફળી જીણી 1050 1262
તલી 2300 3222
સુરજમુખી 815 1170
એરંડા 1350 1421
અજમો 1750 1970
સુવા 1290 1485
સોયાબીન 990 1100
સીંગફાડા 1200 1600
કાળા તલ 2475 2775
લસણ 115 341
ધાણા 1750 2005
મરચા સુકા 2500 6500
ધાણી 1880 2280
વરીયાળી 2000 2000
જીરૂ 3700 4600
રાય 1100 1305
મેથી 940 1125
કલોંજી 2309 2441
રાયડો 1080 1190
રજકાનું બી 3400 4050
ગુવારનું બી 980 1018

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *