આજે બજારમાં ભારે ઉછાળો: આજના તા. 14/12/2022ના બજાર ભાવ, જાણો ઘઉં, કપાસ, ડુંગળી, એરંડા, મગફળી, રાયડો વગેરેના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

આજના તા. 14/12/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):

જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3400થી 5111 સુધીનો બોલાયો હતો. તેમજ જામનગરમાં પ્રખ્યાત અજમાનો ભાવ રૂ. 1500થી 4420 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1450 1820
જુવાર 720 720
બાજરો 400 518
ઘઉં 450 550
મગ 1240 1280
અડદ 930 1566
તુવેર 1290 1290
મઠ 1265 1265
ચોળી 725 725
મેથી 500 800
ચણા 850 950
મગફળી જીણી 1000 1555
મગફળી જાડી 900 1275
એરંડા 1200 1425
તલ 1600 2835
રાયડો 1080 1142
લસણ 50 543
જીરૂ 3400 5111
અજમો 1500 4420
ધાણા 1400 1610
ડુંગળી 30 300
મરચા સૂકા 1960 5510
સોયાબીન 610 1079
વટાણા 505 710

 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મરચા માટે ખુબ જ પ્રચલિત છે. ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 3701થી 5051 સુધીનો બોલાયો હતો તથા ધાણાનો ભાવ રૂ. 800થી 1691 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
ઘઉં 500 542
ઘઉં ટુકડા 510 630
કપાસ 1691 1766
મગફળી જીણી 900 1276
મગફળી જાડી 800 1316
શીંગ ફાડા 741 1541
એરંડા 1200 1436
તલ 1800 2901
કાળા તલ 1801 2631
જીરૂ 3701 5051
કલંજી 901 2441
ધાણા 800 1691
ધાણી 1000 1671
મરચા સૂકા પટ્ટો 2100 5001
લસણ 111 341
ડુંગળી 71 311
બાજરો 501 501
જુવાર 511 861
મકાઈ 501 501
મગ 1001 1511
ચણા 856 961
વાલ 1201 2151
અડદ 701 1541
ચોળા/ચોળી 1001 1251
મઠ 1200 1551
તુવેર 576 1491
સોયાબીન 956 1091
રાઈ 1111 1161
મેથી 741 991
રજકાનું બી 2521 2521
કળથી 1421 1421
ગોગળી 671 1081
વટાણા 651 851

 

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો ભાવ રૂ. 1000થી 1768 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 1200થી 3075 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1000 1768
શિંગ મઠડી 1090 1248
શિંગ મોટી 800 1309
શિંગ દાણા 1224 1360
તલ સફેદ 1200 3075
તલ કાળા 2390 2711
તલ કાશ્મીરી 2280 2959
બાજરો 460 465
ઘઉં ટુકડા 476 611
ઘઉં લોકવન 510 573
મગ 1131 1131
અડદ 1000 1380
ચણા 700 928
જીરું 800 3700
ધાણા 1200 1450
સોયાબીન 850 1158

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ધાણાનો ભાવ રૂ. 1450થી 1751 સુધીનો બોલાયો હતો તથા જીરૂનો ભાવ રૂ. 4000થી 4550 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1400 1751
ઘઉં 480 552
બાજરો 350 432
ચણા 800 911
અડદ 1100 1437
તુવેર 1200 1472
મગફળી જીણી 1000 1246
મગફળી જાડી 950 1303
એરંડા 1415 1415
તલ 2290 2650
તલ કાળા 2354 2354
જીરૂ 4000 4550
ધાણા 1450 1751
મગ 1200 1536
સીંગદાણા જાડા 1200 1560
સોયાબીન 1000 1121
મેથી 934 934

 

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):

મોરબી માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 2680થી 5160 સુધીનો બોલાયો હતો તથા તલનો ભાવ રૂ. 2400થી 2800 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1678 1792
ઘઉં 484 572
તલ 2400 2800
મગફળી જીણી 810 1466
જીરૂ 2680 5160
અડદ 1301 1509
ચણા 809 921
એરંડા 1430 1430
ગુવારનું બી 1052 1140
સોયાબીન 918 1056

 

મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):

મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તલનો ભાવ રૂ. 2726થી 2833 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1650થી 1751 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1650 1751
શીંગ નં.૫ 1256 1401
શીંગ નં.૩૯ 750 1229
શીંગ ટી.જે. 1121 1225
મગફળી જાડી 1067 1314
જુવાર 351 804
બાજરો 440 540
ઘઉં 462 700
મકાઈ 475 475
અડદ 1260 1325
સોયાબીન 103 1085
ચણા 600 978
તલ 2726 2833
ડુંગળી 79 335
ડુંગળી સફેદ 93 309
નાળિયેર (100 નંગ) 504 1550

 

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):

રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ મુખ્યત્વે મરી- મસાલા માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો, રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરૂનો ભાવ રૂ. 4030થી 5250 સુધીનો બોલાયો હતો તથા કપાસનો ભાવ રૂ. 1690થી 1790 સુધીનો બોલાયો હતો.

આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1690 1790
ઘઉં લોકવન 515 540
ઘઉં ટુકડા 500 651
જુવાર સફેદ 650 821
જુવાર પીળી 475 560
બાજરી 311 451
તુવેર 1050 1409
ચણા પીળા 860 941
ચણા સફેદ 1800 2710
અડદ 1100 1550
મગ 1110 1537
વાલ દેશી 2150 2320
વાલ પાપડી 2250 2400
ચોળી 1000 1580
મઠ 1111 1851
વટાણા 360 900
કળથી 975 1390
સીંગદાણા 1600 1680
મગફળી જાડી 1090 1340
મગફળી જીણી 1080 1220
તલી 2500 2872
સુરજમુખી 850 1140
એરંડા 1371 1437
અજમો 1575 1970
સુવા 1150 1970
સોયાબીન 1020 1081
સીંગફાડા 1150 1580
કાળા તલ 2335 2710
લસણ 130 312
ધાણા 1470 1610
મરચા સુકા 2400 5005
ધાણી 1505 1661
વરીયાળી 1800 2477
જીરૂ 4030 5250
રાય 1050 1180
મેથી 950 1105
કલોંજી 2000 2457
રાયડો 1000 1175
રજકાનું બી 3425 3800
ગુવારનું બી 1125 1165

 

દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment